JAK BADAĆ PACJENTA I PISAĆ RAPORTY DIAGNOSTYCZNE

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs Czynny

Efekty szkolenia/ korzyści:
• Definiuje diagnozę oraz terapię zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
• Charakteryzuje algorytm postępowania diagnostycznego z pacjentem standardowym i niestandardowym.
• Posiada wiedzę z zakresu przeprowadzania wywiadu, zbierania danych. Rozróżnia ważność danych.
• Definiuje raport diagnostyczny, posiada wiedzę z zakresu pisania raportów, zna i umie scharakteryzować poprawnie napisany raport.
• Umie dokonać analizy raportów z wyszczególnieniem dla różnych grup pacjentów.
• W oparciu o swoją wiedzę i zdobyte umiejętności z zakresu diagnostyki samodzielnie przygotowuje raporty, wraz z zaleceniami terapeutycznymi, opartymi na podstawie zdobytych i dostarczonych danych, będących wynikiem testów i obserwacji. Konstruuje wnioski na podstawie zebranych danych oraz wyszczególnia zalecenia terapeutyczne.
• W sposób efektywny komunikuje się z pacjentem i rodzicem.

Program szkolenia:
• Wprowadzenie do diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
• Algorytm postepowania diagnostycznego z pacjentem standardowym.
• Algorytm postepowania diagnostycznego z pacjentem niestandardowym.
• Wywiad – zbieranie danych, ważność danych.
• Analiza raportów diagnostycznych dla różnych grup pacjentów.
• Samodzielne przygotowanie schematu raportów i zaleceń do terapii na podstawie dostarczonych danych: zapisywanie wyników testów i obserwacji, wnioskowanie z danych, konstruowanie zaleceń. Komunikacja z pacjentem i rodzicem.

Warunki szkolenia:

CENA: 1000 zł

Ramy czasowe szkolenia:
• Zajęcia w godzinach 9:00- 16:45.
• 10h dydaktycznych.

Kurs jest skierowany wyłącznie dla terapeutów SI (absolwenci kursów II stopnia, studiów podyplomowych z SI).

Kurs ma formę szkolenia stacjonarnego.
Ukształtujecie umiejętności do przeprowadzania badań pod kątem procesów przetwarzania sensorycznego z pacjentem standardowym i niestandardowym. Wiedza będzie przekazywana w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych, podczas których zdobędziecie wiedzę i umiejętności odnoszące się do korzystania z algorytmu postępowania diagnostycznego z pacjentem standardowym i niestandardowym.

CEL OGÓLNY SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy praktycznej na temat badania pacjenta standardowego i niestandardowego w różnych przedziałach wiekowych oraz nabycie umiejętności konstruowania raportu diagnostycznego.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Kursant umie dokonać diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego u pacjenta standardowego i niestandardowego. Zna zasady przeprowadzenia wywiadu, obserwacji klinicznej i procedury testowej. Samodzielnie konstruuje wnioski diagnostyczne i potrafi określić zalecenia.

Grupy szkoleniowe:

PSTIS stacjonarnie Centrala - Centrala Ilość miejsc: 30 W przygotowaniu

1/2024/DIAGNOZY

Termin:

2024-05-24 - 2024-05-24