Szkolenia

Standardowe Kurs Czynny

Kurs I stopnia - Neurobiologiczne podstawy rozwoju

PSTIS prowadzi szkolenia na terapeutę SI I i II stopnia, w wymiarze 196 godzin wykładów i ćwiczeń. Ukończenie kursu II stopnia, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI daje uprawnienia do diagnozowania Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

Standardowe Kurs Czynny

Kurs kwalifikacyjny II stopnia na Terapeutę Integracji Sensorycznej

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności na temat:
• Twórców teorii integracji sensorycznej.
• Teorii integracji sensorycznej - założenia metodologiczne, definicje.
• Historii i teraźniejszości teorii integracji sensorycznej - przegląd badań w zakresie integracji sensorycznej.
• Głównych założeń integracji sensorycznej.
• Układu nerwowego i systemu sensorycznego.
• Budowy i funkcjonowania układów sensorycznych.
• Wpływu procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie człowieka.
• Zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka spowodowanych dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej.
• Występowania zaburzeń integracji sensorycznej.
• Kwestionariusza rozwoju sensomotorycznego dziecka.
• Obserwacji klinicznej.
• Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej techniki prowadzenia, komentarz, analiza wyników.
• Inwentarzu percepcji czuciowej- techniki badania.
• Diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej u dzieci autystycznych.
• Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej i główne wskaźniki do terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
• Wczesne rozpoznawanie i terapia obronności dotykowej u dzieci i młodzieży.
• Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia).
• Uwagi o stymulacji sensorycznej niemowląt z grupy ryzyka.
• Diagnozy zaburzeń syndromu modulacji sensorycznej, interpretacja i wskazówki do terapii dzieci z ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi.
• Diagnoza syndromu – dyspraksja.
• Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z kruchością chromosomu X.
• Obniżony poziom graficzny przyczyny terapia.
• Diagnozy dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami werbalno-słuchowymi.
• Deficyty integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Downa - wskazówki do terapii.
• Opracowania wyników Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.
• Budowy programów terapii i techniki terapeutyczne w zaburzeniach integracji sensorycznej związanych z podwrażliwością układu przedsionkowo-proprioceptywnego.
• Terapii deficytu obustronnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności; przekraczanie linii środkowej ciała.
• Terapii obronności dotykowej i dyspraksji.
• Warunków do prowadzenia terapii integracji sensorycznej i wymagana dokumentacja.
• Uwagi do analizy wyników obserwacji klinicznej, badań testami i ich opracowania pisemnego.
• Zaleceń dla rodziców dzieci z niepewnością grawitacyjną , obronnością dotykową.
• Jak wyjaśniać rodzicom, nauczycielom, lekarzom integrację sensoryczną i jej zaburzenia.
• Prezentacji konkretnych przypadków.

W ofercie szkolenia kursu kwalifikacyjnego II STOPNIA na Terapeutę Integracji Sensorycznej mamy jeszcze wiele innych tematów bardziej szczegółowych.

Standardowe Kurs Czynny

JAK BADAĆ PACJENTA I PISAĆ RAPORTY DIAGNOSTYCZNE

Efekty szkolenia/ korzyści:
• Definiuje diagnozę oraz terapię zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
• Charakteryzuje algorytm postępowania diagnostycznego z pacjentem standardowym i niestandardowym.
• Posiada wiedzę z zakresu przeprowadzania wywiadu, zbierania danych. Rozróżnia ważność danych.
• Definiuje raport diagnostyczny, posiada wiedzę z zakresu pisania raportów, zna i umie scharakteryzować poprawnie napisany raport.
• Umie dokonać analizy raportów z wyszczególnieniem dla różnych grup pacjentów.
• W oparciu o swoją wiedzę i zdobyte umiejętności z zakresu diagnostyki samodzielnie przygotowuje raporty, wraz z zaleceniami terapeutycznymi, opartymi na podstawie zdobytych i dostarczonych danych, będących wynikiem testów i obserwacji. Konstruuje wnioski na podstawie zebranych danych oraz wyszczególnia zalecenia terapeutyczne.
• W sposób efektywny komunikuje się z pacjentem i rodzicem.

Program szkolenia:
• Wprowadzenie do diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
• Algorytm postepowania diagnostycznego z pacjentem standardowym.
• Algorytm postepowania diagnostycznego z pacjentem niestandardowym.
• Wywiad – zbieranie danych, ważność danych.
• Analiza raportów diagnostycznych dla różnych grup pacjentów.
• Samodzielne przygotowanie schematu raportów i zaleceń do terapii na podstawie dostarczonych danych: zapisywanie wyników testów i obserwacji, wnioskowanie z danych, konstruowanie zaleceń. Komunikacja z pacjentem i rodzicem.

Standardowe Kurs Czynny

POLSKIE STANDARYZOWANE TESTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Po skończonym kursie uczestnik będzie miał uprawnienia do diagnozy Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej.

Uwaga!
Uczestnicy szkolenia z Polskich Testów oraz kursu 2 stopnia SI otrzymują podczas zajęć testy i arkusze do badań.

Do samodzielnego posługiwania się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej, po ukończeniu kursu, niezbędne są standaryzowane pomoce (krzesło obrotowe, kładki, tacki i przesłona), które można zakupić osobno we własnym zakresie. Podczas kursu pomoce te są zapewnione przez Organizatora.
Zamówienia na pomoce można dokonać na stronie www.empis.pl

Standardowe Kurs Czynny

DIAGNOZA I TERAPIA SI PACJENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (NI)

CEL OGÓLNY SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SPD) pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną (NI) w różnych grupach wiekowych oraz wpływu SPD na funkcjonowanie codzienne.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Kursant zna zasady pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentem z niepełnosprawnością intelektualną. Potrafi zebrać dane diagnostyczne z różnych obszarów funkcjonowania i określić ich związek z przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Zna narzędzia diagnostyczne dotyczące funkcjonowania sensorycznego. Rozumie wpływ nieprawidłowego przetwarzania sensorycznego na funkcjonowanie pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną. Zna znaczenie pasma optymalnego zaangażowania, bloków funkcjonalnych mózgu, wybiórczości pokarmowej dla procesu diagnozy i terapii oraz codziennego funkcjonowania. Umie skonstruować dietę sensoryczną dla pacjentów z różnymi rozpoznaniami i w różnych przedziałach wiekowych

Program szkolenia:
• Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej (NI).
• Profil behawioralny pacjentów z NI.
• Neuroplastyczność, kompensacja, rezyliencja, epigenetyka i ekspresja genów – podstawowe zagadnienia.
• Charakterystyka wybranych problemów neurologicznych oraz zespołów genetycznych – kluczowe informacje.
• Wpływ SPD na funkcjonowanie codzienne.
• Związek trudnych zachowań z przetwarzaniem bodźców sensorycznych.
• Pojęcie zacienienia diagnostycznego. Rola komunikacji w prewencji trudnych zachowań.
• Diagnoza pacjentów z NI: aranżacja pierwszego spotkania, narzędzia diagnostyczne (m.in. Profil Sensoryczny Dziecka, 4 A’s – koło diagnostyczne, Skala wrażliwości sensorycznej dla osób dorosłych), badanie z wykorzystaniem testów, badanie z wykorzystaniem obserwacji klinicznej.
• Znaczenie diagnozy dla pacjentów i rodziców. Zasady dobrej diagnozy. Samodzielne tworzenie arkusza obserwacji.
• Terapia pacjentów z NI. Cele terapii. Organizacja przestrzeni. Interdyscyplinarność. Efektywność.
• Prezentacja filmów dokumentujących terapię. Studia przypadków.
• Dieta sensoryczna jako codzienne wsparcie pacjentów z NI w obszarze funkcjonowania sensorycznego.
• Znaczenie bloków funkcjonalnych mózgu A. Łurii w diagnozie i terapii pacjentów z NI.
• Ważność schematu ciała dla rozwoju praksji pacjentów oraz umiejętności funkcjonalnych pacjentów z NI.
• Znaczenie „pasma optymalnego zaangażowania” w diagnozie oraz w codziennym funkcjonowaniu pacjentów z NI.
• Wybiórczość pokarmowa pacjentów z NI. Podłoże sensoryczne. Podłoże medyczne.
• Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego – narzędzie diagnostyczne wspierające pracę terapeuty SI i logopedy/ neurologopedy.


Standardowe Kurs Czynny

DZIECKO Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - WARSZTATY DLA RODZICÓW

Efekty kształcenia:
Po skończonym szkoleniu rodzic/ uczestnik szkolenia:
• Określa problemy dzieci pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.
• W praktyce wykorzystuje wiedzę o potencjalnych przyczynach trudności rozwojowych dziecka.
• Dobiera zabawy zgodne z rozpoznanym problemem sensorycznym dziecka.

Program szkolenia:
• Klasyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej- krótkie przypomnienie.
• Codzienność dzieci z rozpoznaniem zaburzeń integracji sensorycznej.
• Zabawy rozwijające zmysły.

Standardowe Kurs Czynny

DZIECKO Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W DOMU, W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU- WSKAZÓWKI DO PRACY

Cele szkolenia:
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:
• Jak zaprojektować przestrzeń dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
• Jak zorganizować codzienność dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
• Jak wykorzystać mocne strony dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej w procesie terapii.
• W jaki sposób rozmawiać z rodzicami i nauczycielami o problemach dziecka.

Efekty kształcenia:
Po skończonym szkoleniu kursant/ uczestnik szkolenia:
• Identyfikuje zaburzenia integracji sensorycznej.
• Określa problemy dzieci pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.
• Rozpoznaje przyczyny nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej.
• Planuje działania wspierające dziecko i jego najbliższe otoczenie (dom, szkoła).
• Planuje działania terapeutyczne pod kątem niwelowania problemów dziecka.
• W praktyce wykorzystuje wiedzę o potencjalnych przyczynach trudności rozwojowych dziecka.
• Dobiera ćwiczenia zgodne z rozpoznanym problemem sensorycznym dziecka.

Standardowe Kurs Czynny

DZIECKO Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W DOMU, W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU- WSKAZÓWKI DO PRACY - ONLINE

Cele szkolenia:
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:
• Jak zaprojektować przestrzeń dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
• Jak zorganizować codzienność dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
• Jak wykorzystać mocne strony dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej w procesie terapii.
• W jaki sposób rozmawiać z rodzicami i nauczycielami o problemach dziecka.

Efekty kształcenia:
Po skończonym szkoleniu kursant/ uczestnik szkolenia:
• Identyfikuje zaburzenia integracji sensorycznej.
• Określa problemy dzieci pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.
• Rozpoznaje przyczyny nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej.
• Planuje działania wspierające dziecko i jego najbliższe otoczenie (dom, szkoła).
• Planuje działania terapeutyczne pod kątem niwelowania problemów dziecka.
• W praktyce wykorzystuje wiedzę o potencjalnych przyczynach trudności rozwojowych dziecka.
• Dobiera ćwiczenia zgodne z rozpoznanym problemem sensorycznym dziecka.

Standardowe Kurs Czynny

KURS DOSKONALĄCY Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

CEL OGÓLNY SZKOLENIA
Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy na temat teorii i praktyki metody integracji sensorycznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA
Kursant posiada zaktualizowaną wiedzę dotyczącą teorii przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej) oraz budowy i funkcji wybranych struktur układu nerwowego. Zna pojęcie i podstawowe wytyczne do konstruowania diety sensorycznej. Potrafi wskazać narzędzie do diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego (testy, obserwacja kliniczna). Umie analizować raporty diagnostyczne i przeprowadzić rozumowanie kliniczne w podstawowym zakresie

Program szkolenia:

Blok A)
dzień I – prowadząca dr Marta Wiśniewska
1. Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego – wybrane informacje.
2. Budowa i działanie systemów sensorycznych – wybrane informacje.
3. Zaburzenia integracji sensorycznej w różnych populacjach.
4. Dieta sensoryczna – podstawowe informacje.

Blok B)
dzień II – prowadząca: mgr Justyna Smorczewska
1. Egzamin teoretyczny – test dot. Zagadnień z Bloku A
2. Metody diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.
a. Testy – pokaz, komentarz.
b. Obserwacja Kliniczna – pokaz, komentarz, ćwiczenia.
c. Przegląd narzędzi – arkusze, skale, profile.

Blok C)
dzień III – prowadzące: mgr Justyna Smorczewska, dr Marta Wiśniewska
1. Opracowywanie raportów diagnostycznych.
2. Analiza przypadku wraz z rozumowaniem klinicznym.
3. Egzamin praktyczny.

Standardowe Kurs Czynny

MAŁE DZIECKO W GABINECIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ OCZAMI FIZJOTERAPEUTY.

Efekty szkolenia/ korzyści:
• Definiuje diagnozę oraz terapię zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
• Charakteryzuje algorytm postępowania diagnostycznego z małym dzieckiem.
• Posiada wiedzę z zakresu przeprowadzania wywiadu, zbierania danych.
• W oparciu o swoją wiedzę i zdobyte umiejętności z zakresu diagnostyki samodzielnie przygotowuje strategię terapeutyczna
dla małego dziecka.

Program szkolenia:
• Rozwój motoryczny dziecka 0-24 m-ca życia.
• Czerwone flagi w rozwoju motorycznym dziecka – kiedy udać się do fizjoterapeuty.
• Wczesna diagnoza i obserwacja małego dziecka (badanie fizykalne i obserwacja wzorców ruchowych).
• Wczesna interwencja (pielęgnacja, stymulacja, pozycjonowanie i założenia terapeutyczne w pracy z małym dzieckiem).
• Zaburzenia samoregulacji u niemowląt – charakterystyka zachowania.
• Strategie postępowania przy zaburzeniach samoregulacji niemowląt.

Standardowe Kurs Czynny

PROBLEM WYBIÓRCZOŚCI POKARMOWEJ U DZIECI OKIEM FIZJOTERAPEUTY I TERAPEUTY SI

Program szkolenia:
• Wybiórczość pokarmowa – definicja.
• Przyczyny trudności związanych z jedzeniem występujące u dzieci z ASD – uwarunkowania organiczne i środowiskowe.
• Holistyczna diagnoza pacjenta (ocena trudności dziecka: kwestionariusz wywiadu z rodzicami, dzienniki żywieniowe etc.).
• Wybiórczość pokarmowa a integracja sensoryczna i samoregulacja.
• Wybiórczość pokarmowa a komunikacja.
• Plan terapeutyczny:
- naturalna kolejność wprowadzania pokarmów u dzieci
- rozwój umiejętności samoobsługowych
- organizacja posiłku sprzyjająca samodzielności i współpracy
- metody budowania współpracy i motywacji (wzmacnianie, kontrakt behawioralne)
- formułowanie, wprowadzanie i egzekwowanie zasad
- działania redukujące lęk przed nowymi potrawami
- jak uatrakcyjnić dziecku posiłek
- wprowadzanie wycofanych przez dziecko potraw
- metody wprowadzania nowych potraw do jadłospisu
• Oswajanie responsywne kluczem do sukcesu.
• Akcesoria terapeuty, czyli jakich pomocy i narzędzi potrzebujesz do prowadzenia efektywnych zajęć.
• Odwrażliwianie sfery oralnej
• Mimika/wzorce PNF
• Zabawy z jedzeniem, nauka z jedzeniem i nauka o jedzeniu – ciekawe pomysły na zajęcia dodatkowe.
• Team terapeutyczny – rodzic i terapeuta, czyli jak efektywnie wspierać rodzica i przydzielać zadania do domu.
• Studium przypadku.
• Dyskusja.

Standardowe Kurs Czynny

TERAPIA RĘKI W TEORII I PRAKTYCE TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, PEDAGOGA I FIZJOTERAPEUTY

Efekty szkolenia/ korzyści:
• Zna anatomię ręki.
• Potrafi przeprowadzić diagnozę i skonstruować program terapii ręki dla dzieci.
• Potrafi prowadzić terapię indywidualną w zakresie terapii ręki.
• Potrafi tworzyć pomoce niezbędne do prowadzenia terapii ręki.

Program szkolenia:
• Anatomia kończyny górnej i rozwój motoryczny.
• Postawa ciała i napięcie mięśniowe.
• Stabilizacja.
• Wpływ percepcji czuciowej na małą motorykę.
• Wpływ percepcji wzrokowej na małą motorykę.
• Koordynacja, lateralizacja, manipulacja.
• Rozwój grafomotoryki.
• Ćwiczenia dużej motoryki.
• Zabawy paluszkowe.
• Arkusz sprawności motorycznej w kontekście terapii ręki.
• Masaż kończyny górnej.
• Zabawy stymulujące rozwój motoryki małej dzieci w wieku przedszkolnym- ćwiczenia rozmachowe, manualne i precyzyjne.
• Ćwiczenia percepcji czuciowej - propriocepcja, dotyk.
• Ćwiczenia percepcji wzrokowe.

Standardowe Kurs Czynny

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ U DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - WARSZTAT PRAKTYCZNY MŁODEGO TERAPEUTY

Plan szkolenia:
• Charakterystyka dziecka ze spektrum autyzmu.
• Zaburzenia SI u dzieci ze spektrum autyzmu.
• Metody aktywizujące, praktyczny pokaz ćwiczeń w sali SI.
• Doskonalenie kompetencji własnych jako terapeuty w kontekście rozmowy z rodzicem.

Po skończonym szkoleniu kursant/ uczestnik szkolenia uczestnik:
• Posiada wiedzę na temat kryteriów diagnostycznych oraz typowych objawów spektrum autyzmu .
• Posiada wiedzę na temat identyfikowania zaburzeń SI u dzieci ze spektrum autyzmu.
• Poszerzył swoje umiejętności związane z planowaniem i prowadzeniem terapii SI dziecka ze spektrum autyzmu.
• Rozszerzył swoje umiejętności w zakresie doboru ćwiczeń wspierających rozwój dziecka ze spektrum autyzmu.
• Rozwinął umiejętność komunikowania się z dzieckiem i rodzicem.

Standardowe Kurs Czynny

ZABURZENIA MODULACJI SENSORYCZNEJ DZIECKA W WIEKU 2-4 ROK ŻYCIA W ŚWIETLE PRAKTYKI TERAPEUTY SI - WARSZTAT PRAKTYCZNY MŁODEGO TERAPEUTY

Plan szkolenia:
• Modulacja sensoryczna u dziecka w wieku 2 - 4 lat.
• Metody aktywizujące, praktyczny pokaz ćwiczeń w sali SI.
• Doskonalenie kompetencji własnych jako terapeuty w kontekście rozmowy z rodzicem

Po skończonym szkoleniu kursant/ uczestnik szkolenia:
• Uczestnik posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania poszczególnych zmysłów i ich dysfunkcji.
• Uczestnik posiada wiedzę dotyczącą stosowania sprzętu oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem.
• Uczestnik poszerzy swoje umiejętności praktyczne, udoskonali swój warsztat pracy.
• Uczestnik nabierze kompetencji własnych jako terapeuta SI.

Standardowe Kurs Czynny

ZACHOWANIA BĘDĄCE WYZWANIEM W TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Po skończonym szkoleniu kursant/ uczestnik szkolenia:
• Określa problemy dzieci pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.
• Rozpoznaje przyczyny nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej.
• Planuje działania wspierające dziecko i jego najbliższe otoczenie (dom, szkoła).
• Planuje działania terapeutyczne pod kątem niwelowania problemów dziecka.
• W praktyce wykorzystuje wiedzę o potencjalnych przyczynach trudności rozwojowych dziecka.

Program szkolenia:
Klasyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej- krótkie przypomnienie.
Zachowania trudne (w oczach rodziców i terapeuty) - definicje, sposoby radzenia sobie z nimi.
Warsztaty doskonalące umiejętności radzenia sobie z zrachowaniami trudnymi.
Zachowania oporowe w sali terapeutycznej.

Standardowe Kurs Czynny

ZACHOWANIA BĘDĄCE WYZWANIEM W TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - ONLINE

Po skończonym szkoleniu kursant/ uczestnik szkolenia:
• Określa problemy dzieci pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.
• Rozpoznaje przyczyny nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej.
• Planuje działania wspierające dziecko i jego najbliższe otoczenie (dom, szkoła).
• Planuje działania terapeutyczne pod kątem niwelowania problemów dziecka.
• W praktyce wykorzystuje wiedzę o potencjalnych przyczynach trudności rozwojowych dziecka.

Program szkolenia:
• Klasyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej- krótkie przypomnienie.
• Zachowania trudne (w oczach rodziców i terapeuty) - definicje, sposoby radzenia sobie z nimi.
• Warsztaty doskonalące umiejętności radzenia sobie z zrachowaniami trudnymi.
• Zachowania oporowe w sali terapeutycznej.

Standardowe Inne Czynny

RODZICE PYTAJĄ, TERAPEUCI ODPOWIADAJĄ KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Po ukończeniu szkolenia rodzice/uczestnicy będą:
● rozumieć problemy sensorycznej dzieci
● wiedzieć, jak zorganizować codzienność dziecka z problemami integracji sensorycznej, by wspierać jego rozwój
● wiedzieć, jak wykorzystać mocne strony dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej, by poprawić jego funkcjonowanie

Standardowe Kurs W przygotowaniu

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci. Kompleksowo ujęta problematyka z częścią praktyczną do wdrożenia w terapii SI.

Prowadząca: Katarzyna Wysocka, neurologopeda, audiofonolog, surdopedagog, terapeuta SI, terapeuta metod słuchowych Johansena IAS oraz Neuroflow ATS.

Agenda:
1. Anatomia i fizjologia narządu słuchu.
2. Rodzaj niedosłuchu ze względu na miejsce uszkodzenia (jako istota różnicowania zakłóceń obwodowych i centralnych zaburzeń słuchu).
3. Etiologia CAPD u dzieci.
4. Definicje CAPD – wyjaśnienie istoty zaburzenia.
5. Objawy CAPD u dzieci ze względu na kategorie.
6. Diagnoza CAPD: opis grup testów oceniających funkcje słuchowe, profile kliniczne, rozpoznanie.
7. Wpływ przetwarzania słuchowego na mowę.
8. Nadwrażliwość słuchowa.
9. Wpływ zapalenia ucha środkowego i przerośniętego migdałka gardłowego na występowanie CAPD.
10. CAPD współwystępujące z innymi zaburzeniami.
11. Terapie słuchowe stosowane u dzieci w Polsce.
12. System FM wspierający funkcje słuchowe u dziecka z CAPD.
13. Wskazówki dla rodziców i nauczycieli dziecka z CAPD.
14. Studium przypadku dziecka z CAPD.
15. Praktyka: ćwiczenia z zakresu CAPD do wdrożenia w terapii SI z wykorzystaniem różnych narzędzi i instrumentów.