DIAGNOZA I TERAPIA SI PACJENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (NI)

Powrót do szkoleń
Standardowe Kurs Czynny

CEL OGÓLNY SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SPD) pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną (NI) w różnych grupach wiekowych oraz wpływu SPD na funkcjonowanie codzienne.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Kursant zna zasady pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentem z niepełnosprawnością intelektualną. Potrafi zebrać dane diagnostyczne z różnych obszarów funkcjonowania i określić ich związek z przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Zna narzędzia diagnostyczne dotyczące funkcjonowania sensorycznego. Rozumie wpływ nieprawidłowego przetwarzania sensorycznego na funkcjonowanie pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną. Zna znaczenie pasma optymalnego zaangażowania, bloków funkcjonalnych mózgu, wybiórczości pokarmowej dla procesu diagnozy i terapii oraz codziennego funkcjonowania. Umie skonstruować dietę sensoryczną dla pacjentów z różnymi rozpoznaniami i w różnych przedziałach wiekowych

Program szkolenia:
• Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej (NI).
• Profil behawioralny pacjentów z NI.
• Neuroplastyczność, kompensacja, rezyliencja, epigenetyka i ekspresja genów – podstawowe zagadnienia.
• Charakterystyka wybranych problemów neurologicznych oraz zespołów genetycznych – kluczowe informacje.
• Wpływ SPD na funkcjonowanie codzienne.
• Związek trudnych zachowań z przetwarzaniem bodźców sensorycznych.
• Pojęcie zacienienia diagnostycznego. Rola komunikacji w prewencji trudnych zachowań.
• Diagnoza pacjentów z NI: aranżacja pierwszego spotkania, narzędzia diagnostyczne (m.in. Profil Sensoryczny Dziecka, 4 A’s – koło diagnostyczne, Skala wrażliwości sensorycznej dla osób dorosłych), badanie z wykorzystaniem testów, badanie z wykorzystaniem obserwacji klinicznej.
• Znaczenie diagnozy dla pacjentów i rodziców. Zasady dobrej diagnozy. Samodzielne tworzenie arkusza obserwacji.
• Terapia pacjentów z NI. Cele terapii. Organizacja przestrzeni. Interdyscyplinarność. Efektywność.
• Prezentacja filmów dokumentujących terapię. Studia przypadków.
• Dieta sensoryczna jako codzienne wsparcie pacjentów z NI w obszarze funkcjonowania sensorycznego.
• Znaczenie bloków funkcjonalnych mózgu A. Łurii w diagnozie i terapii pacjentów z NI.
• Ważność schematu ciała dla rozwoju praksji pacjentów oraz umiejętności funkcjonalnych pacjentów z NI.
• Znaczenie „pasma optymalnego zaangażowania” w diagnozie oraz w codziennym funkcjonowaniu pacjentów z NI.
• Wybiórczość pokarmowa pacjentów z NI. Podłoże sensoryczne. Podłoże medyczne.
• Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego – narzędzie diagnostyczne wspierające pracę terapeuty SI i logopedy/ neurologopedy.


Warunki szkolenia:

CENA: 590 zł

Ramy czasowe szkolenia:
• Zajęcia w godzinach 9:00 - 17:15.
• 10h dydaktycznych.

Kurs jest skierowany wyłącznie dla terapeutów SI (absolwenci kursów II stopnia, studiów podyplomowych z SI).
Kurs ma formę szkolenia stacjonarnego.

Efekty szkolenia/ korzyści
• Definiuje zagadnienie niepełnosprawności intelektualnej i określa profil behawioralny osób z tym rozpoznaniem.
• Charakteryzuje wybrane problemy neurologiczne oraz zespoły genetyczne.
• Określa związek trudnych zachowań z przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Umie wskazać rolę komunikacji w prewencji zachowań trudnych.
• Umie dokonać diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego pacjenta z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem różnych narzędzi oraz obserwacji klinicznej.
• Dostrzega wartość diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego dla funkcjonowania pacjenta z niepełnosprawnością intelektualną.
• Rozumie znaczenie wykorzystania wiedzy na temat bloków funkcjonalnych mózgu i pasma optymalnego zaangażowania w programowaniu diagnozy i terapii pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną.
• Umie skonstruować dietę sensoryczną jako część codziennego wsparcia.
• Rozumie znaczenie wybiórczości pokarmowej. Zna tło medyczne i sensoryczne. Potrafi dokonać właściwej diagnozy różnicującej.

Grupy szkoleniowe:

Brak terminów